6 november 2013

Motie glasvezel met grote meerderheid aangenomen.

De Partij van de Arbeid en de Christen Unie hebben tijdens de raadsvergadering van 4 november een motie ingediend voor de aanleg van glasvezel in de hele gemeente Elburg. Op dit moment is op de bedrijventerreinen en in het buitengebied nog niet overal een glasvezelnetwerk beschikbaar. De PvdA en CU willen dat de gemeente Elburg samen met omliggende gemeenten en de provincie een zo snel mogelijk een project start voor de aanleg van glasvezel. Alleen de SGP fractie stemde tegen de motie.

De aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen en in het buitengebied is voor de bedrijven die glasvezel exploiteren financieel niet rendabel. Hierdoor zal op korte termijn geen aanleg plaatsvinden. We willen dat de gemeente Elburg de planvorming voor glasvezel oppakt en hier bij optreedt als aanjager en coördinator. Dit zorgt ervoor dat onze ondernemers en inwoners in het buitengebied niet tegen beperkingen aanlopen en digitaal goed bereikbaar zijn.

De provincie Gelderland wil 35 miljoen euro investeren in de aanleg van breedband op bedrijventerreinen en in de buitengebieden. De gemeente Elburg moet zelf initiatieven ontplooien om voor iedereen een snelle glasvezelverbinding mogelijk te maken.

Motie glasvezel

Behorende bij de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting 2014 – 2017

De raad van de gemeente Elburg, in vergadering bijeen op 4 november 2013,

Constaterend dat:
-op bedrijventerreinen en in het buitengebied van de gemeente Elburg geen glasvezel is aangelegd;
-marktpartijen niet voornemens zijn in onrendabele gebieden glasvezelstructuren aan te leggen.

Overwegende dat:
-het voor de economische vitaliteit en de bedrijfsvoering van bedrijven een absolute toekomstvoorwaarde is om over glasvezel te kunnen beschikken;
-bij inwoners in het buitengebied er behoefte bestaat aan een glasvezelaansluiting en het in positieve zin bijdraagt aan de leefbaarheid in het buitengebied;
-de provincie Gelderland voornemens is 35 miljoen te investeren in een fonds dat voorziet in de aanleg van breedband op bedrijventerreinen en in het buitengebied.

Verzoekt het college:
-in samenwerking met de provincie, de RNV en andere omliggende gemeenten te komen tot een project voor de (versnelde) aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen en in het buitengebied;
-vanuit haar faciliterende rol op te treden als aanjager en coördinator voor de aanleg van een glasvezelnetwerk op bedrijventerreinen en in het buitengebied;
-middels de “voortgangsrapportage projecten” de raad te informeren over de voortgang.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie van de ChristenUnie. Fractie van de Partij van de Arbeid