10 juli 2015

Algemene beschouwingen PvdA

Raadsvergadering 6 juli 2015 Elburg

Er gebeuren verschrikkelijke dingen in onze wereld. De opkomst en het meedogenloze optreden van de IS in Azië en het dreigende gevaar vanuit Rusland en de vluchtelingenstroom vanuit Afrika geeft je als mens soms het schaamrood op de kaken. Het splijt de wereld en mensheid in tweeën. De verhoudingen tussen mensen wordt harder en harder. De interne strijd in Europa, met een mogelijk uittreden van een van de lidstaten draagt niet bij aan meer stabiliteit en solidariteit. Waar net na de Tweede Wereldoorlog de Europese landen zich verenigden om economisch te groeien en bovenal de vrede te bewaren, lijkt de mensheid nu op een belangrijk keerpunt te staan. Waar we een keuze moeten maken tussen economisch welvaren, financieel gewin en solidariteit, saamhorigheid en een menselijk bestaan. De keuze is .. je bent voor of je bent tegen … Een tussenweg, een grijs gebied lijkt niet meer te bestaan. De laatste decennia kenmerken zich door keuzes, gemaakt vanuit rendementsdenken. Wat kost het mij en wat levert het mij financieel op. Geld lijkt de boventoon te voeren. Terwijl het mijn bescheiden menig is dat geld slechts het middel is en nooit het doel kan zijn en mag worden. Ook in dit huis spreken we vaak over geld. ‘Als we dat doen en dat geld daar aan geven, wat levert het dan op?’. Ook vandaag zie we weer een aantal moties die ingegeven zijn door financieel gewin. Dat is niet waar de Partij van de Arbeid voor wil staan. Wij willen geld als middel zien. De mens staat voor ons centraal.
Naast alle internationale en nationale ontwikkelingen die ons allen zorgen maken zijn er ook mooie dingen de afgelopen tijd gebeurd. Op internationaal vlak wil ik graag de wet in Amerika aanhalen die het mogelijk maakt om als homofiel of lesbisch stel te trouwen. Mensen mogen zijn wie ze zijn en hoeven dit niet te verbergen. Een grote stap vooruit voor de mensheid. Ook nationaal zijn er mooie dingen gebeurd. Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de crisis die in 2008 begon. De decentralisaties die per 1 januari zijn doorgevoerd, met zo nu en dan wat hobbels, lijken te gaan slagen. Ook op lokaal niveau hebben we mooie dingen gezien. Ook wij, zo lijkt het nu hebben de transities een plaats kunnen geven in onze Elburgse samenleving. Er is hard gewerkt door de ambtenaren, het college en alle betrokken maatschappelijke organisaties en hulpverleners. Een heel, heel groot compliment is hier op zijn plaats!

Wat de uiteindelijke effecten zullen zijn, krijgen we waarschijnlijk pas volgend jaar te zien en daar willen we als PvdA zeker aandacht voor vragen. Vandaar een motie om volgend jaar uit te roepen tot het jaar van de mantelzorger en de welzijnszorg in Elburg. We zien veel initiatieven vanuit onze bevolking. Mooie evenementen, zoals de Botterdagen, de Pinkstermarkt op ’t Harde en de Sinterklaasviering die onze gemeente op de kaart zetten en mooie initiatieven die onze samenleving binden en de medemens steunen. Ik denk dan aan Mont Ventoux en een evenement als Tour de Dellen. Toch zijn er ook nog een aantal dingen die nog beter kunnen in onze gemeente. Het jaar van de herijking van de minima heeft ons getoond dat er nog steeds veel gezinnen moeten rondkomen van een minimaal maandbedrag en dat we nog steeds inwoners hebben die moeten aankloppen bij de voedselbank. Ook dat geeft mij soms het schaamrood om de kaken. Met een weer groeiende economie en een einde aan de crisis, moeten we juist deze mensen nu steunen. Er is in 2011, gedurende de crisis door de coalitie ook van de minima een offer gevraagd. Er zou een zware versobering moeten komen op het declaratiefonds. Gezamenlijk hebben we vorig jaar gezegd dat we deze bezuiniging een jaar zouden opschorten. Maar in 2016 zal het werkelijkheid worden. Het blijft de PvdA een doorn in het oog dat we juist de minst draagkrachtigen ook willen laten meebetalen. Zoals al eerder genoemd is geld voor ons een middel, een goede boekhouding, een volle portemonnee is mooi, maar als dit ten koste gaat van de mensen in onze gemeente zeggen wij nee! Wat dat betreft hebben we liever een kleine schuld die we kunnen verdedigen omdat we het geld goed hebben besteed aan hen die het echt nodig hebben. Goed rentmeesterschap is niet een goed gevulde reservepot in de portemonnee, maar steun aan de mensen waar we het toch allemaal voor doen. Het geld moet dan ook wat betreft de PvdA niet allemaal in stenen worden gestopt maar in mensen, om maar eens uitdrukking van het CDA te lenen.

Een blik voor uit nu!
Vorig jaar hebben we samen met D66 een motie ingebracht om meer aandacht en meer ambitie te bewerkstelligen op het gebied van de duurzaamheid. We hebben toen deze motie ingetrokken omdat de wethouder beloofde een vergaande, op maat voor Elburg gemaakt notitie te maken, die de te realiseren duurzaamheiddoelstellingen op tijd mogelijk zouden maken. We hebben moeten constateren dat er niets van terecht is gekomen. Een gemiste kans, nee ….. Wat ons betreft veel erger. We moeten niet alleen voor onszelf, maar voor onze kinderen en kleinkinderen hard aan het werk, grote stappen gaan maken en wel .. nu. In 2050 moeten we als Nederland energieneutraal zijn. Nee zeggen wij als PvdA, en gelukkig met ons meerdere partijen, we moeten al in 2035 met onze gemeente energieneutraal zijn. Deze ambitie creëert kansen. Trendsetter zijn betekent pionieren, betekent je kop uit durven steken. Risico’s durven nemen maar met een heel erg belangrijk doel. Een leefbare omgeving voor onze mensen. De PvdA is er van overtuigd dat wanneer we wel serieus werk gaan maken met het realiseren van deze doelstelling, we veel positieve spin-off kunnen krijgen. Meer arbeidsgelegenheid, meer kansen voor onze ondernemers, meer woongenot voor onze inwoners … en ga zo maar door. Een pro actieve houding dus graag en niet achteroverlagen en wachten op de dingen komen gaan. Wees actief, sluit niets uit denk out of the box, betrek onze ondernemers en andere denkers in onze gemeente en ga aan t werk zonder beperkingen, …. wind, water zon … grijp deze kans.

Tenslotte, en ik ga bijna afronden voorzitter. … Ik heb het net al gehad over arbeid, hoe kan het ook anders als Partij van de Arbeid?? Werk is niet altijd de enige oplossing voor problemen. Maar het hebben en houden van werk garandeert voor mensen wel een inkomen en een financieel onafhankelijke positie. We moeten daarom als gemeente alle mogelijkheden die er zijn benutten om werkgelegenheid voor onze gemeente te stimuleren. Dat betekent ondernemers stimuleren, zo min mogelijk regels en beperkingen opleggen, maar ook buiten onze gemeentegrenzen durven kijken. Onze gemeente bevindt zich op een geweldig mooie locatie waardoor recreatie en toerisme een belangrijke rol spelen in de werkgelegenheid. Maar daar zijn we er niet mee …. Als we kunnen aansluiten bij een economische regio als Zwolle, dat natuurlijk veel meer volume kan creëren, moeten we dat zeker niet laten. Daarom ook een oproep om gezamenlijk met onze lokale ondernemers deze stap richting het oosten te maken.

Samenvattend ?…er gaan veel dingen goed in Elburg, maar er kunnen een aantal dingen voortvarender, met een proactievere houding nog beter worden oppakt.
Ik heb getracht een lans te breken voor armoedebestrijding, duurzaamheid en werkgelegenheid dat zijn items die wij als PvdA hoog in het vaandel hebben staan.

Oh ja en dan toch nog even een nabrander …. we hebben intern deze raad de afgelopen perioden veel energie gestoken in hoe met elkaar om te gaan. Het zal ook een vervolg krijgen als we eind augustus met elkaar de hei op gaan. Maar ik wil in deze nog wel een keer de woorden van een van mijn grote voorbeelden … de humanist Desiderius Erasmus aanhalen …. Uit zijn boek Lof der Zotheid

‘Want wie het roer van het schip van staat hanteert, moet slechts het algemeen belang en niet zichzelf

Edwin Vonk

Fractievoorzitter PvdA Elburg