PAMFLET 6   MINIMA                     PVDA ELBURG

Niemand mag buitenspel staan

Wij vinden als PvdA Elburg dat niemand buitenspel mag komen te staan. Zeker nu we crisis achter ons hebben gelaten moeten we investeren in onze minima. De laatste jaren is er mede door de PvdA Elburg een mooie stap gemaakt in onze gemeente in de armoedebestrijding, maar we zitten nog steeds niet op het niveau van inkomen voor iedereen, van voor de crisis.
Op dit moment hebben we een volwassenen- en kindpakket waar veel randvoorwaarden aan zitten. De PvdA wil ervoor zorgen dat de minima volledig gebruikmaken van de bestaande pakketten en wil daarom de randvoorwaarden beperken. Het zou daarbij helpen dat mensen, waarvan alle financiële zaken bekend zijn, omdat zij een bijstandsuitkering ontvangen, geen bewijsstukken in verband met hun inkomen, hoeven te overleggen. Wat de PvdA betreft, hoeft er geen uitgebreide verantwoording te worden afgelegd, maar kan op basis van steekproeven de besteding van het geld worden gecontroleerd.

We willen mensen met minder inkomen een solide vangnet bieden, want iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan en eerlijke kansen. We stimuleren deze mensen niet door hen te controleren, maar door hen de mogelijkheid te bieden om een maatwerk arbeidsplaats te vinden. Wat ons betreft is het initiatief van het ‘100 banenplan’ ook niet afgelopen als we de 100 hebben gerealiseerd, maar blijven we samen met de ondernemers van Elburg zoeken naar oplossingen om deze doelgroep aan het werk te krijgen.
Daarnaast willen we meer aandacht voor armoede onder ouderen. Iedereen moet meeprofiteren van economisch herstel. Wij willen het daarom mogelijk maken om via individueel maatwerk schrijnende gevallen te helpen.
We willen initiatieven als de Voedselbank en de Speelgoedbank blijvend ondersteunen, omdat deze direct bijdragen aan de eerste levensbehoefte van mensen.

Tot slot vinden we dat mensen moeten worden geholpen als zij met grote schulden kampen. We willen maatwerk mogelijk maken bij incasso en we pleiten voor een professioneel gemeentelijk aanspreekpunt. Dat geeft overzicht en het lukt dan beter om problematische schulden te helpen oplossen.

Wat betekent dit concreet?

  • Dat we voor mensen die nu een uitkering krijgen van de gemeente, de regels eenvoudiger en meer op maat willen uitvoeren en we willen aansluiten bij gemeentelijke experimenten, zoals het geven van een vrijstelling van 250 euro en geen verplichting tot sollicitatie opleggen.
  • Dat we het ouderpakket en het kindpakket randvoorwaarden vrij maken. Ouders kunnen zelf bepalen waar ze het geld aan uitgeven om hun kinderen mee te laten doen aan de samenleving.
  • Dat we een gemeentelijk Informatie Servicepunt realiseren, waar burgers met al hun vragen op het sociale terrein en schuldsanering terechtkunnen. Bij dit Informatie Servicepunt kunnen ook de mensen, die niet over computers beschikken, worden geholpen.
  • Dat we de jaarlijkse financiële ondersteuning van de Voedselbank Elburg/Oldebroek voortzetten en indien nodig verhogen. Dat we de Speelgoedbank ondersteunen met een permanente ruimte.