PAMFLET 3 ZORG PVDA ELBURG

Goede zorg en welzijn voor iedereen
en goede gezondheid is waardevol voor ons allemaal en voor de samenleving als geheel. De PvdA Elburg wil de gezondheid bevorderen. We willen een betaalbare kwalitatieve zorg in onze gemeente die voor iedereen beschikbaar is. We willen af van de marktwerking en geven de macht binnen de zorg terug aan de professionals en de patiënten. Goede en betaalbare zorg, dichtbij huis.
De kosten van de zorg nemen nog steeds toe. Dat vraagt om een andere manier van denken en doen. We willen als PvdA Elburg kritisch kijken naar de diverse management tussenlagen die geen of een beperkte toegevoegde waarde hebben voor de cliënt en patiënt.
We willen dat, patiënten, cliënten en medewerkers, meer te zeggen krijgen in de zorg die vanuit de gemeente wordt geleverd. Vaak weten ze zelf heel goed wat nodig is om hun problemen op te lossen.
Maar er zijn ook mensen die, afhankelijk zijn van zorg, behoefte hebben aan persoonlijke ondersteuning om praktische zaken voor elkaar te krijgen. We willen deze mensen ontzorgen, tot ze weer zelf hun zaken kunnen regelen.
Mantelzorgers spelen in onze gemeente een belangrijke rol. Zij zijn het vertrouwde gezicht voor de patiënt en kunnen goed inschatten wat er nodig is. Zij verdienen onze waardering, aandacht en ondersteuning.
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we preventieve maatregelen ondersteunen die de gezondheid vergroten. Kinderen tot 18 jaar beschermen we expliciet tegen roken, drank en drugs.
Naast zorg vinden we dat welzijn een belangrijk uitgangspunt moet zijn. We zetten daarom zwaar in op programma’s die het welzijn van een ieder bevorderen. Waarbij we extra aandacht willen voor kinderen, jongeren en het welzijn van onze ouderen.
Wat betekent dit concreet?
• Dat we meer financiële en ambtelijke ondersteuning geven aan vertegenwoordigers van cliëntengroepen en het aantal cliëntgroepen waar we als gemeente mee spreken uitbreiden.
• Dat we de praktische ondersteuning van mensen die zorg nodig hebben, centraal beleggen bij de gemeente door een laagdrempelig sociaal aanspreekpunt te realiseren.
• Dat we mantelzorgers meer financieel en ambtelijk gaan ondersteunen en dat we 2019 als het jaar van de mantelzorg uitroepen.
• Dat we het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een andere rol geven. Zij zorgen voor kwalitatieve laagdrempelige zorg op gezinsniveau op doorverwijzing van de huisarts. De verwijzingsfunctie leggen we terug bij de huisarts.
• Dat we meer gaan investeren in preventie programma’s die de gezondheid bevorderen.
• Dat we meer willen investeren in organisaties die zich bezig houden met het welzijn van onze kinderen, jongeren en ouderen.