15 maart 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018

PvdA Elburg
Programma 2014 – 2018

Sterker en socialer Elburg
De Partij van de Arbeid Elburg werkt aan een sterker en socialer Elburg!
Dit is het moment om op een sociale manier te werken aan economisch herstel. Iedereen zal een steentje bij moeten dragen, zodat we samen in een sterker en socialer Elburg kunnen wonen. In dít Elburg maken we werk van banen, hebben we oog voor zowel onze jongeren als de ouderen.
Voor dàt Elburg is een gemeenteraad nodig die niet wegkijkt, maar juist samenwerking zoekt. Die zich niet blind staart op persoonlijke overtuigingen, maar luistert en oog heeft voor alle inwoners. Die in staat is om keuzes te maken die niet makkelijk zijn, maar wel noodzakelijk.
Nu, meer dan ooit is de Partij van de Arbeid nodig om ervoor te zorgen dat er sociale keuzes gemaakt worden. Om ervoor te zorgen dat aan alle inwoners van Elburg gedacht wordt ongeacht geloof, seksuele voorkeur of andere verschillen. Om op een sociale manier te werken aan de grote veranderingen in de zorg en het onderwijs.

De Partij van de Arbeid Elburg staat voor:
• ruimte en respect,
• iedereen is gelijkwaardig,
• sociaal en betrokken,
• iedereen telt mee,
• eerlijk- en openheid,

1. JEUGDBELEID
Door de huidige economische situatie is het belang van een adequaat jeugdbeleid des te groter. Onze jongeren mogen geen slachtoffer worden van deze situatie. De PvdA Elburg staat voor een fatsoenlijk bestaan, voor iedereen en zet zich in voor alle doelgroepen. Eén van de hoofddoelstellingen die we nastreven is het kunnen meedoen van onze jongeren.
De gemeente krijgt te maken met een aantal verantwoordelijkheden die worden overgeheveld (transities) van het landelijke niveau naar het gemeente niveau. Deze transities, waar onze gemeente mee te maken heeft, moeten topprioriteit krijgen. De transitie jeugdzorg en passend onderwijs vragen om een gedegen aanpak en kunnen de komende periode niet als neventaak worden ingevuld.

Verder zien we sport als een activiteit die zorgt voor een betere gezondheid, die tegelijkertijd onze jeugd stimuleert om mee te doen aan de samenleving. Daarnaast versterkt sport de onderlinge banden en het respect tussen mensen.

Voor de komende periode gaan wij daarom voor:
• Een wethouder met de (deel) portefeuille Jeugdzaken met een resultaat gerichte aanpak. Met in zijn of haar takenpakket de transities jeugdzorg en de uitvoering passend onderwijs.
• Een stimulerend sportbeleid, in samenspraak met de huidige sportverenigingen, om meer jongeren aan het sporten te krijgen.
• Kinderopvang en buitenschoolse opvang die voor alle doelgroepen voldoende toegankelijk en beschikbaar is. Op deze manier geven we gezinnen de ruimte om werk op maat te vinden.
• Extra aandacht voor kinderen met een achterstand.
• Sport als een activiteit die zorgt voor een betere gezondheid, die tegelijkertijd onze jeugd stimuleert om mee te doen aan de samenleving.

2. ONDERWIJS
Het onderwijs is van grote invloed op zowel de sociale als de cognitieve ontwikkeling van het kind en is bepalend voor zijn of haar verdere leven. De Partij van de Arbeid Elburg staat dan ook voor kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen. De scholen moeten toegerust zijn om het onderwijs te kunnen geven dat past bij deze tijd. Zonder hierbij het werkelijke doel, kwalitatief goed onderwijs, uit het oog te verliezen. Ook ouders spelen een belangrijke rol binnen het onderwijs. Ouderbetrokkenheid is cruciaal voor de ontwikkeling van hun kind, zeker als het gaat om de groep van kwetsbare kinderen. Binnen de gemeente Elburg worden verschillende onderwijsvormen aangeboden. Gezien de diversiteit aan inwoners dient dit aanbod gekoesterd te worden. Met de komst van het kindcentrum aan de Arent Toe Boecoplaan te Elburg wordt dit onderwijsaanbod gewaarborgd. PvdA Elburg juicht deze ontwikkeling dan ook toe en zal zich hiervoor verder blijven inzetten.

De komende jaren wordt het ‘passend onderwijs’ ingevoerd. Dit houdt in dat de meeste kinderen die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen, straks een plek in het reguliere onderwijs krijgen. De PvdA Elburg wil voorkomen dat er leerlingen tussen wal en schip raken. Daarnaast dient de kwaliteit van het reguliere onderwijs gewaarborgd te blijven. Scholen zullen zich gaan specialiseren om zo passende ondersteuning te bieden, afgestemd op de behoefte van het kind. De PvdA Elburg wil voorkomen dat, door de specialisaties, de ideale school zich alsnog ver buiten de leefomgeving van het kind bevindt. Passend onderwijs biedt kansen voor kind en maatschappij, mits zorgvuldig ingevoerd.

Voor de komende periode gaan wij daarom voor:
• Meer transparantie omtrent de slagingspercentages en over de leerling- en oudertevredenheid van de scholen. Zodat ouders een bewuste keuze kunnen maken naar welke school hun kind gaat.
• Behoud van kleine scholen. De PvdA Elburg vindt dat kleine scholen van onschatbare waarde zijn en dat in krimpgebieden sterke kleine scholen kunnen blijven bestaan. Ieder kind heeft recht op goed basisonderwijs dicht bij huis, dat past bij de levensovertuiging van het gezin.
• Een directe en preventieve aanpak van discriminatie en intimidatie (pesten) op scholen.

3. SOCIAAL ZWAKKEREN
Naast diverse financiële regelingen om sociale ongelijkheid in onze gemeente te bestrijden, is het creëren van werk de beste remedie. Iedereen in de gemeente Elburg moet een kans krijgen om aan de samenleving mee te doen. Een solidair en solide sociaal vangnet is van groot belang in deze tijd. Hierbij gaat het niet alleen om inkomen, maar ook om goede zorg en een dak boven het hoofd. We willen voorkomen dat steeds meer mensen met een laag inkomen in grote financiële problemen raken. Armoede bestrijden doe je schouder aan schouder.

De PvdA Elburg vindt dat de voedselbank zeer goed werk levert, maar streeft ernaar dat deze voorziening in de nabije toekomst overbodig is. De zorg voor en ondersteuning aan inwoners van de gemeente Elburg die niet in staat zijn zichzelf te redden, is een belangrijke gemeentelijke taak. De PvdA Elburg heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat binnen de gemeente Elburg een goed sociaal beleid wordt gevoerd. Zij maakt zich hierbij sterk voor het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Kortom, dat wij samen verantwoordelijk zijn voor een leefbare samenleving, voor iedereen.

Voor de komende periode gaan wij daarom voor:
• Handhaven schuldhulpverlening voor mensen die in de schulden zitten.
• Geen huisuitzettingen in deze tijd. Mensen die in de problemen komen zonder eigen schuld, laten we niet in de steek.
• Handhaven huidige niveau van kwijtschelding van gemeentelijke lasten. Voor minima een extra bijdrage voor de extra schoolkosten per schoolgaand kind dat middelbaar onderwijs volgt, zodat talenten van onze kinderen optimaal kunnen worden benut.
• Het huidige minimabeleid verbeteren door te bepalen dat iedereen met een inkomen tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm, gebruik kan maken van het declaratiefonds, ter ondersteuning van sociale leven van het gezin.
• Het declaratiefonds niet verlagen, maar juist terugbrengen naar het hoogste niveau.
• Ondersteuning van de voedselbank tot deze opgeheven kan worden.
• Het in het oog houden van ouderen, jongeren, nieuwe Nederlanders en andere kwetsbare groepen, om te zorgen dat zij niet aan de zijkant komen te staan.
• De gemeente Elburg als voorbeeldfunctie bij het in dienst nemen van mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt (zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, nieuwe Nederlanders en ouderen).

4. ZORG
Goede, professionele en betaalbare zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. De marktwerking in de zorg mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit of de menselijke maat. We zijn daarom voor zorg dicht bij de mensen thuis. De PvdA Elburg steunt het WMO-beleid in Elburg. Het uitgangspunt van dit beleid is: ‘Lokaal waar het kan, regionaal waar het moet’. Dit betekent dat (gezondheids)zorg en ondersteuning zoveel mogelijk thuis of in de wijken geleverd worden. Door professionele zorgverleners als het nodig is, door vrijwilligers als lichte ondersteuning genoeg is. Ook betekent dit dat je als zorgvrager met zo min mogelijk mensen te maken moet hebben en duidelijk dient te weten waar je terecht kunt met je vraag (één aanspreekpunt).

We willen meer kleinschalige zorgwoningen realiseren in alle dorpskernen, zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en in hun eigen vertrouwde omgeving oud kunnen worden. Op mantelzorgers (familie, buren, vrienden) wordt steeds vaker een beroep gedaan. Mantelzorgers moeten daarom passende ondersteuning krijgen van de gemeente, zodat zij hun zorg kunnen blijven volhouden. Ook mensen die geen beroep kunnen doen op mantelzorgers, moeten niet worden vergeten. Daarnaast willen we de komst van een hospice (voor stervensbegeleiding) stimuleren in onze gemeente.

De komende raadsperiode wil de PvdA Elburg:
• Gemeentelijk welzijnsbeleid dat gericht is op het bevorderen van contact tussen mensen in de wijken, om vereenzaming te voorkomen.
• Zorgen voor voldoende en betaalbare woningen voor jongeren én passende woningen voor onze ouderen, waar ze zelfstandig kunnen blijven wonen en niet buitengesloten worden.
• De gelden die de gemeente van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, volledig inzetten of reserveren voor deze doelgroep en niet aanwenden voor het dekken van gaten in de begroting.

5. DUURZAAMHEID EN MILIEU
De PvdA Elburg vindt dat de samenleving zich op een duurzame manier dient te ontwikkelen. Wij dragen de verantwoordelijkheid om ook onze kinderen en kleinkinderen in een schone en groene gemeente te laten wonen.

De komende raadsperiode wil de PvdA Elburg:
• Energie neutraal bouwen als het uitgangspunt voor nieuwbouw van bedrijfspanden en gemeentelijke gebouwen
• Verduurzaming gemeentelijke gebouwen, door bijvoorbeeld zonnepanelen aan te brengen.
• Bij nieuwbouw van woningen dat zonnepanelen, of vergelijkbare duurzame toepassingen, binnen het kader van het bouwbesluit, vanaf 2015 standaard worden. Het streven van de PvdA Elburg is dat in 2020 iedere nieuwe woning energieneutraal is.
• Een ambitieus duurzaamheidplan ontwikkelen waardoor Elburg voorop loopt bij het realiseren van een energieneutrale gemeente.

6. GELIJKE BEHANDELING en SOLIDARITEIT
Het gaat er uiteindelijk om of wij in deze complexe maatschappij in staat zijn om onze krachten te bundelen, en met de kracht van de gemeenschap het individu te beschermen. De zoektocht naar de beste manieren om dat te realiseren mogen wij nooit opgeven. Goed vormgegeven en uitgevoerde solidariteit is niet alleen eerlijk, maar bovendien ons gedeeld belang. De PvdA Elburg vindt het juist daarom belangrijk om mensen die het oprecht nodig hebben vanuit de solidariteitsgedachte een handje te helpen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geloof, seksuele voorkeur of andere verschillen. Ook als het gaat om de solidariteit tussen de diverse woonkernen in de gemeente Elburg is er winst te behalen. Samen zijn wij één gemeente die alle inwoners van de gemeente Elburg veel te bieden heeft. De PvdA Elburg wil dan ook graag de solidariteit tussen de diverse woonkernen verbeteren.

De komende raadsperiode wil de PvdA Elburg:
• Bij nieuwbouwprojecten en bij bestaande woningen, aandacht voor bruikbaarheid en bereikbaarheid voor mensen met een functiebeperking.
• Openbare voorzieningen die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
• Evenementen organiseren met alle kinderen uit de gemeente Elburg, bijv. een gezamenlijk koningsfeest met alle basisschoolkinderen uit alle woonkernen.
• Extra aandacht voor groepen mensen die weinig of minder gemakkelijk aan sport doen, zoals ouderen, allochtone vrouwen, tieners en mensen met een beperking.
• Een inkomens- en vermogenstoets toepassen bij woningtoewijzing om ‘scheef wonen’ zoveel mogelijk te voorkomen.

7. VEILIGHEID
De afgelopen jaren is de aandacht voor geweld in de privésfeer toegenomen. Huiselijk geweld komt op grote schaal voor en betreft een omvangrijk maatschappelijk probleem.
De PvdA Elburg vindt huiselijk geweld onaanvaardbaar! Kinderen en volwassenen hebben recht op een veilig thuis.

Naast een veilig thuis vindt de PvdA dat iedereen recht heeft op een veilige leefomgeving. Een leefomgeving waar kinderen op straat kunnen spelen en waar ouderen ’s avonds de deur uit kunnen. Dat betekent niet alleen dat het vuilnis op tijd wordt opgehaald en dat er voldoende wijkagenten zijn, maar ook dat bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun buurt. Daarom pakken we overlast, vervuiling, discriminatie en ongepast gedrag voortvarend aan. De PvdA Elburg hecht veel waarde aan de wijkorganisaties die op deze gebieden goed werk leveren. Als we buurten opknappen luisteren we dus als eerste naar de bewoners. Dat doen we mét u, dat doen we vóór u.
Goed en prettig wonen in de gemeente Elburg kan niet zonder goede bereikbaarheid per fiets, auto en openbaar vervoer. De PvdA Elburg pleit voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vooral ten opzichte van auto’s.

De komende raadsperiode wil de PvdA Elburg:
• Meer aandacht voor huiselijk geweld en samenhang in de aanpak van huiselijk geweld verbeteren. Hierdoor kan er steviger en effectiever worden ingegrepen als er sprake is van huiselijk geweld. We zetten daarom in op het versterken en verbeteren van de samenwerking waarbij de gemeente een voortrekkersrol heeft. Een soepele uitwisseling van gegevens is daarbij van belang.
• Als het gaat om huiselijk geweld meer ondernemen op het gebied van preventie, gericht op jonge kinderen en adolescenten. Hierbij vindt de PvdA Elburg het belangrijk dat naast aanpak van het gedrag van huidige daders en hun slachtoffers, de hulpverlening zich moet richten op het voorkomen van de ontwikkeling van gewelddadige gedragspatronen bij volgende generaties.
• Investeren in voorlichting en preventie op het gebied van alcohol- en drugsgebruik.
• Het contact met de wijkorganisatie optimaliseren.
• Veiligheid van de fietsers en voetgangers verder verbeteren.
• Verkeersveiligheid in de wijken/kernen blijvend verbeteren.

WERKGELEGENHEID
De PvdA is de partij van werk. De oplopende werkloosheid in Nederland en ook in onze gemeente baart ons dan ook grote zorgen. Werk is de beste remedie tegen armoede en buitensluiting van individuen in onze samenleving. De PvdA Elburg is voor uitbreiding van onze toeristische attracties en het verruimen van de openstelling (op alle dagen van de week) van musea, winkels en dergelijke. Steeds meer mensen nemen ook op zondag deel aan sport- en cultuurevenementen. De diverse faciliteiten die nodig zijn op het gebied van sport, kunst en cultuur en recreatie kunnen heel goed op zondag geopend zijn. De vrijheid van keuze staat hierin voor de PvdA centraal. De verruiming van regelgeving en vergroting van onze toeristische economie kan positief bijdragen aan de werkgelegenheid in onze gemeente. Het gaat hier wat betreft de PvdA Elburg niet alleen om de vesting maar ook de andere woonkernen, die hun eigen toeristisch potentieel hebben. ‘t Harde met zijn bosrijke omgeving en Doornspijk en Hoge Enk met hun karakteristieke plattelandsomgeving kunnen bijdragen aan het verder ontwikkelen van onze toeristische sector.

De komende raadsperiode wil de PvdA Elburg:
• Verder gaan met het ontwikkelen van het gebied rondom de haven, een botterwerf alleen is niet voldoende.
• De regeldruk bij ondernemers verminderen tot het noodzakelijke, waarbij we uitgaan van een vertrouwensvoorschot, gegeven aan de ondernemers. Bij excessen dient regelgeving te worden toegepast.
• Vergunningsaanvragen zo snel mogelijk afhandelen.
• De bestaande bedrijfsterreinen optimaliseren en aantrekkelijk maken voor nieuwe ondernemers.

TENSLOTTE
De PvdA Elburg gelooft in de modernisering van de democratie. Wij respecteren het burgerinitiatief. De inwoners van de gemeente Elburg verdienen meer inspraak, dan eens in de vier jaar. Inwoners die actief betrokken zijn en een bijdrage willen leveren aan het bestuur van de gemeente, moeten daartoe volop de mogelijkheid hebben. We geloven in vroegtijdig betrekken en informeren van de buurtbewoners. De gemeente moet daarom de straat op met haar initiatieven.

De PvdA Elburg is zich bewust van het feit dat het handhaven van het huidige niveau van voorzieningen door de tijd waarin we leven waarschijnlijk geen houdbare zaak is. We willen daarom zoeken naar creatieve oplossingen om toch te voldoen aan de behoefte bij onze bewoners. Hogere ambities kosten meer geld. Met het principe de sterkste schouders betalen de hoogste lasten, zijn we als PvdA Elburg bereid de gemeentelijke belasting te verhogen om zo ons voorzieningenniveau op een acceptabel niveau te houden.
De PvdA Elburg is voor een verdergaande samenwerking met andere gemeenten, waarbij wel de eigen identiteit van onze gemeente gewaarborgd dient te worden. Naast de samenwerking in de Regio noord Veluwe, heeft een nauwere samenwerking met onze buurgemeenten Oldebroek en Nunspeet onze voorkeur.

De komende raadsperiode wil de PvdA Elburg:
• Verantwoordelijkheid nemen in gemeenteraad en in het college.
• Een gemeenteraad en college dat vaker de wijken in gaan, met wijkbewoners praat, ze vroegtijdig informeert en goed luistert.
• Sociaal denken en doen introduceren op elk gemeentelijk beleidsterrein.
• Open, eerlijk, positief en constructief een nog mooier gemeente Elburg realiseren.
• De mobiliteit tussen de diverse kernen verbeteren, zodat bewoners optimaal gebruik kunnen maken van de aanwezige voorzieningen in de gemeente.