4 november 2015

Onze fractievoorzitter heeft namens PvdA de motie ter ondersteuning Voedselbank ingediend. Dit in het kader van het jaar van de minima.

De raad van de gemeente Elburg in vergadering bijeen op woensdag 28 oktober 2015

Van mening zijnde dat

De voedselbank Elburg-Oldebroek sinds jaren in een grote behoefte voorziet, waar het gaat om de eerste levensbehoefte van de mens.

De voedselbank uitkomst kan bieden voor bv. ZZP-ers of anderen die in korte tijd met een grote inkomensdaling worden geconfronteerd. De ervaring leert dat de doorstroming bij de voedselbank hoog is.

Veel mensen enkele maanden tot 1 jaar bij de voedselbank zitten, waarna zij hun leven weer hebben opgebouwd en niet langer gebruik hoeven te maken van de diensten van de voedselbank.

Daarmee de voedselbank een andere doelgroep heeft, dan het gemeentelijk minimabeleid en daarmee een waardevolle aanvulling is.

Gelet op het aanvullend karakter van de voedselbank wij de voedselbank structureel willen subsidiëren met 5.000 euro per jaar ter ondersteuning van de vaste lasten van de voedselbank.

Verzoek het college van Elburg

Aan de voedselbank Elburg vanaf 2016 een jaarlijkse subsidie van 5000 euro beschikbaar te stellen en deze te dekken door de storting in de reserve sociaal domein, te verlagen met dit bedrag.

Deze financiële ondersteuning voor onbepaalde tijd vast te stellen.

Om in gesprek te gaan met het college van B&W Oldebroek en hen te verzoeken een gelijke financiële bijdrage te leveren.

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van de PvdA
De fractie van de Christen Unie
De fractie van Elburg Beleid
De fractie van Algemeen Belang