20 mei 2017

Kansen voor alle kinderen!

Initiatief amendement van CU en CDA, mede ingediend door de PvdA (door alle partijen behalve VVD) wordt uiteindelijk door alle partijen gesteund (zie bijlage voor het amendement). Het amendement is zelfs beter dan het eerste voorstel van een paar weken geleden, ingediend door CDA en PvdA. De Klijnsma gelden van structureel 90milj. tegen Kinderarmoede worden ook in Elburg ingezet om meer kinderen te bereiken. In Elburg komt dit neer op 76 duizend euro.”Dan ben je trots als vertegenwoordiger van de PvdA” aldus fractievoorzitter Edwin Vonk van de PvdA Elburg. Tevens benadrukt Edwin Vonk de toezegging dat de wethouder zijn uiterste best gaat doen om zo veel mogelijk kinderen te bereiken (70% is ambitie). Wethouder Krooneman bevestigt dat deze gelden niet naar overhead gaan maar rechtstreeks naar de kinderen. Uiteraard kunt u er van opgaan dat de PvdA Elburg de uitvoering hiervan op de voet volgt!

Amendement ‘Kansen voor alle kinderen 2.0’1

Betreft: agendapunt 12
Verdeling extra rijksgelden armoedebestrijding onder kinderen

De raad van de gemeente Elburg in vergadering bijeen op maandag 8 mei 2017,

Constaterende dat,

 • Er vanaf 2017 structureel € 76.500 extra beschikbaar is voor armoedebestrijding onder kinderen in onze gemeente;
 • Het doel is dat deze extra middelen echt bovenop de middelen komen die de gemeente al besteedt aan armoedebestrijding onder kinderen2;
 • Er in Elburg 340 kinderen in huishoudens leven met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en ongeveer 500 kinderen in huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum.

  Overwegende dat,

 • De rijksoverheid gemeenten stimuleert een kindpakket aan te bieden, zoals in Elburg al gebeurt;
 • Het kindpakket op dit moment bedoeld is voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;
 • Van de doelgroep momenteel daadwerkelijk 195 kinderen worden bereikt;
 • Het bereik kan worden vergroot door meer communicatie waarbij we de ambitie

  hebben om 70% van de kinderen uit de doelgroep te vinden

 • Door deze structurele extra middelen er tevens een mogelijkheid ontstaat om iets

  aan de armoedeval te doen;

 • De armoedeval wordt verkleind door huishoudens met een inkomensnorm tussen

  de 120% en 130% van het sociaal minimum een kleiner bedrag te geven;
  1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/20/kamerbrief-kansen-voor-alle-kinderen

  2 https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en- schuldhulpverlening/nieuws/vng-en-rijk-bestuurlijke-afspraken-over-kinderen-in-armoede

Het doel daarmee is dat 70% van de kinderen 0-18 jaar binnen de doelgroep tot 130% een kindpakket krijgt.

Besluit de zinsnede

“Verhoging van het bedrag naar € 500 per kind per jaar”

te vervangen door:

“Verhoging van het bedrag van het kindpakket naar:

 • € 500 per kind per jaar voor de doelgroep van de inkomensnorm tot 120% van het

  sociaal minimum3

 • € 250 per kind per jaar voor de doelgroep van de inkomensnorm van 120% tot

130% van het sociaal minimum”.

De fracties van

 • CU

E.D. Jansen D66

M. Smulders

 • CDA

C.H. Dijkhuizen AB

A.E. de Weerd

 • SGP

J. Beens

 • PvdA

E.J. Vonk

 1. EB

P.R. van Andel